Правильна і повна назва суду1

Позивач: без скорочень – прізвище ім’я та по-батькові або повна назва юридичної особи.

Поштова адреса: повна поштова домашня адреса (юридична адреса – для юр.особи), фізична особа може замість домашньої зазначити адресу місця роботи.

тел.: ____________, e-mail: ____________ 2.

Відповідач-1: правильна повна назва посади + без скорочень ПІБ або повна назва органу державної влади/місцевого самоврядування.

Поштова адреса: повна поштова адреса робочого міста посадовця (юридичної адреси держоргану).

тел.: ______________, e-mail: – ___________.

Відповідач-2:__________________________ 

 

Адміністративний позов

Про визнання протиправними діянь суб’єктів владних повноважень, зобов’язання вчинити певні дії

________ року я, ________________, надіслав на ім’я _________________ інформаційний запит (додаток №1). В запиті, посилаючись на відповідні норми діючого законодавства, я вимагав надати мені наступну інформацію: _____________________.

На інформаційний запит я отримав лист-відповідь датовану ____________ року за №_________ за підписом ___________________ (додаток №2).

/Якщо запитувач не отримав будь-якої відповіді зазначити, що запит було проігноровано. В такому разі, також послатися на дату отримання відповідачем інформаційного запиту з повідомлення про вручення, копія повідомлення також додається до адміністративного позову в якості додатку. Якщо відповідь було надано, але – відмова не 100%, а часткова – зазначити про те, в якій частині було надано не повну, або не достовірну/точну інформацію/

Зазначеним листом мені було відмовлено у наданні запитуваної інформації на підставі ст.ст.____________ Закону України _______________________.

Вважаю відмову Відповідачів надати запитувану інформацію із зазначених вище підстав протиправною, такою, що суперечить вимогам чинного законодавства України і порушує моє право на отримання інформації з огляду на наступне:

1.  Правомірність вимог про надання інформації.

Мої вимоги про надання інформації ґрунтувалися на ч.2 ст.34 Конституції України: «Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір».

На приписах наступних статей Закону України «Про інформацію»:

Ч.1 ст.5 – «Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів»;

Ч.2 ст.7 – «Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію»;

            /Далі з закону можна послатися на норми, які встановлюють гарантії для доступу до певних категорій інформації. Наприклад – ч.3 ст.16 – інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування військових об’єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. Також є спеціальні норми щодо архівної, податкової, статистичної інформації тощо/.

Також на приписах наступних статей Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

П.1 ч.1 ст.3 – «Право на доступ до публічної інформації гарантується обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію»;

П.2 ч.1 ст.5 – «Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію». 

2. Правовий статус інформації, що запитувалася.

До Відповідачів було звернуто вимогу надати: _________________________________________________________________________.

Відповідач відмовив, вважаючи, що така інформація,____________________________________________________________________.

Проте, відповідно до діючого законодавства, така інформація – не є інформацією з обмеженим доступом – конфіденційною, таємною, службовою, і, Відповідач зобов’язаний її надати виходячи з наступного:

1._______________________________________________________________________________________.

2._______________________________________________________________________________________.

3._______________________________________________________________________________________.         

/Якщо інформація має ознаки інформації з обмеженим доступом варто наполягати на недотриманні з боку Відповідача Ч.2 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – «Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

     1) виключно в інтересах національної безпеки,територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров\’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

     2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

     3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні»/

 

Щодо відкритої за режимом доступу інформації.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про інформацію» за режимом доступу  інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

В ч.2 ст.20 Закону України «Про інформацію» зазначено, що будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. _____________ Закону України «Про інформацію», ст. ___________ «Про доступ до публічної інформації»:             ________________________________________________________________________________________ 

/в цій частині позовної заяви, якщо зміст інформації дозволяє, наводиться підсумковий аналіз відповідно до яких норм законів запитувана інформація не може бути інформацією з обмеженим доступом. При цьому використовується вищенаведена презумпція, – якщо немає відповідних обмежувальних норм законів – інформація вважається відкритою і має бути надана за запитом, суб’єкт владних повноважень відмовляючи, зобов’язаний згідно ч.2 ст.19 Конституції України послатися на чітку норму відповідного закону/.

Інші норми щодо відкритості запитуваної інформації.   ____________________________________.

/В зазначеній частині позовної заяви зазначаються інші норми, профільних, спеціальних законів (підзаконних актів), які стосуються відкритості, гласності і публічності правовідносин/інформації в сфері, яка цікавить журналіста. Наприклад, стаття 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій» містить норми про обов’язок органів місцевого самоврядування забезпечити оприлюднення розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови і доступ громадськості до цієї інформації/.

Таким чином, діюче законодавство України не тільки не відносить запитувану мною інформацію до інформації з обмеженим доступом, а й прямо передбачає, що вона є відкритою.

3. Протиправність дій Відповідачів.

Таким чином, враховуючи наведені вищі обставини та норми матеріального права, відмовивши у задоволенні інформаційного запиту Відповідач вчинив протиправні дії, що:

 • порушують вимоги ч.2 ст. 19 Конституції України – щодо дій посадових осіб та органів місцевого самоврядування виключно в межах, в спосіб та на підставах передбачених Конституцією та Законами України;

 • порушують вимоги ч.2 ст.34 Конституції України щодо права на отримання інформації, оскільки вигадане ними обмеження в доступі не ґрунтується на законі;

 • порушують норми, що регулюють правовідносини щодо інформації ________________________ – ст.ст.____________ Закону України «Про інформацію»;

 • та порушують гарантоване мені ст.ст. __________________________ Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» – право на отримання відкритої за режимом доступу інформації, необхідної, в т.ч., для реалізації своїх завдань та функцій.

4. Щодо підсудності цієї адміністративної справи:


/В цій частині позовної заяви, не обов’язково, але бажано, показати суду до якого подано адмінпозов, що такі дії є усвідомленими. Що саме цей суд було обрано Позивачем на підставі відповідних норм Кодексу адміністративного судочинства України (статті 18-21 КАС України). Детальніше про правила подачі адміністративного позову, відповідні статті КАС України в роз’ясненнях, які наводяться нижче/

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 6, 104, 162 Кодексу адміністративного судочинства України,

Прошу суд:

 1. Визнати протиправними дії /повністю посада + повністю ПІБ/, що виявилися у відмові надати /повністю ПІБ + предмет інформаційного запиту/, що запитувалося.
 2. Зобов’язати /повністю посада + повністю ПІБ/, надати протягом п’яти робочих днів із дня набрання чинності рішенням суду /повністю ПІБ + предмет інформаційного запиту/, що запитувалося 3.
 3. Стягнути із Відповідача на користь Позивача судові витрати.

Додатки:

 1. Копія інформаційного запиту від __________ р.;
 2. Копія листа-відповіді від _________ року за № __________;
 3. Копія журналістського посвідчення;
 4. Квитанція про сплату державного мита (судового збору)4;
 5. Копії адміністративного позову із всіма додатками для Відповідача – 1 екз.

«____» __________ 20___ року                                         ___________/прізвище + ініціали/

  

Пояснення до зразку адміністративного позову.

 1. Відповідно до встановленої на сьогодні системи адміністративних судів і правил підсудності позовна заява може бути подана до відповідного окружного адміністративного суду або до відповідного суду загальної юрисдикції (районного, міського, міськрайонного). До інших судів – Вищого адміністративного суду України, окружного суду м. Києва подаються позовні заяви до спеціальних суб’єктів владних повноважень – ЦВК, Верховна Рада України, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія судів, Кабінет Міністрів України тощо. Якщо позовна заява подається до суду загальної юрисдикції вказується його повна назва, наприклад – Місцевий суд Деснянського району м. Києва, через кому робиться приписка – «як, адміністративний суд». Із системою адміністративних судів можна ознайомитися на веб-сайті Вищого адміністративного суду України за наступним посиланням:

http://www.vasu.gov.ua/ua/system_administrative_judges.html

 1. Кодекс адміністративного судочинства України вимагає аби в позовній заяві було зазначено (ст.106 КАС України) номери телефонів позивача і відповідача та їх електронна пошта. Якщо телефона або мейла немає та/або невідомі треба про це в позовній заяві зазначати – телефону/електронної пошти – немає – для Позивача. Телефон/електронна пошта – не відомі – в даних щодо Відповідача. У випадку не зазначення суд може залишити позовну заяву без руху і надати час на усунення недоліків (ст.108 КАС України).
 2. Якщо адміністративний позов подається до кількох відповідачів, згідно статті 106 КАС України зміст позовних вимог має бути виписаний щодо кожного з них. В протилежному випадку суд також може застосувати статтю 108 КАС України та залишити позовну заяву без руху.
 3. Всі письмові додатки можна подавати в копіях, крім квитанції про сплату державного мита (судового збору). Цей документ подається в оригіналі до першого (оригінального), копію варто зробити собі для справи.

Визначення підсудності.

Кодекс адміністративного судочинства України (витяг).

Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ

     1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого  самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих,  які підсудні окружним адміністративним судам;

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб\’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

4)  усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб\’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання,  одержання  пенсійних  виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат    за загальнообов\’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни,  інших соціальних  виплат,  доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

     2. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

 1. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

4.  Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення  Центральною  виборчою комісією результатів виборів або  всеукраїнського  референдуму, справи про дострокове  припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності  Верховної  Ради  України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 1. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності адміністративної   справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

     Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ

 1. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за  місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим

Кодексом.

2.  Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії,  а також дій чи бездіяльності суб\’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені,  допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об\’єднань), вирішуються

за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому  законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї  особи-позивача,  або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім  випадків,  передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування,

знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

3.    Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального  органу  виконавчої  влади,  Національного банку України чи іншого суб\’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження  рішень  Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне

дипломатичне  чи консульське представництво України, його посадова чи службова  особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва   політичної   партії, про заборону (примусовий  розпуск,  ліквідацію)  політичної  партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого

поширюється на місто Київ.

 1. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної  справи  така  справа  розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

     Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ

1. Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та  окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд України у випадках,  встановлених  цим Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.

     Стаття 21. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог

1.  Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані між собою.

Якщо справа  щодо  пов’язаних  вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача.

Якщо справа  щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а  щодо іншої вимоги (вимог) – місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу  розглядає окружний адміністративний суд.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому адміністративному  суду,  таку  справу розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

 1. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб\’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб\’єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом,

якщо вони заявлені в одному провадженні з  вимогою вирішити публічно-правовий  спір.  Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або   господарського судочинства.

 1. Не допускається об’єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

 4,353 total views,  1 views today

Для отримання юридичної допомоги
заповніть анкету

  П.І.Б.*

  Організація

  E-mail*

  Телефон

  Деталі звернення

  Яка юридична допомога вам потрібна? *

  Юридична консультаціяДопублікаційна експертизаПравовий захист у судіСкладання інформаційного запиту

  Завантажте документи/файли

  * - обов'язкові поля

  ×


  ×